FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

 

Adresat: Lola-Butik, Kamila Sterczewska, ul. Konwaliowa 193, 42-280 Częstochowa

 

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta: ____________________________________________________________________________

Adres Klienta: _______________________________________________________________________________________________

Nr telefonu Klienta: _______________________________________________________________________________________________

Adres e-mail Klienta: _______________________________________________________________________________________________

Numer paragonu lub faktury VAT: ______________________________________________________________________________

Numer zamówienia: ______________________________________________________________________________

 

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 • adres pocztowy,
 • adres e-mail.

Reklamacja dotyczy:

 • Umowy Sprzedaży z dnia __________

  produktu____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  _____________________________

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: ________________

Opis problemu ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Żądanie reklamacji:

 • usunięcie wady Produktu lub Usługi wymiana
 • produktu na wolny od wad
 • obniżenie ceny Produktu
 • odstąpienie od Umowy

 

Klient przyjmuje do wiadomości, że:

Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej.
Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

                                                                                  

                                                                                                          Podpis składającego

 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez lola-butik.com


Załączniki: